021-66798790 , 66798804  تلفن :
021-66798790 , 66798804   تلفن :

مقاله ها

اسپارک

اسپارک عبارت است از ماشین کاری با تخلیه الکتریکی.

این روش برای ماشین کاری کلیه مواد هادی جریان ، با هر مقدار سختی که داشته باشند ، می باشد و از چهار بخش تشکیل شده است.

  1. الکترود
  2. قطعه کار
  3. سیال الکتریکی
  4. منبع تامین جریان
الکترودها:
ماده ای که به عنوان الکترود مورد استفاده قرار می گیرد باید خصوصیات مطلوبی از جمله:
  1. سهولت ماشین کاری
  2. نرخ سایش پایین ابزار
  3. هدایت خوب الکتریسیته و گرما
  4. ارزانی و به آسانی در دسترس بودن
را دارا باشد، مواد رایجی که برای ساخت الکترود از آن استفاده می شود، مس است.